Chữa đề kiểm tra thiết kế website Đại học Thương Mại VCU

(20 votes, average: 4.25 out of 85 )

Sau đây mình xin chữa đề kiểm tra thết kế và triển khai website đề bài

Đề 1 : Trên máy chủ nội bộ của một thư viện lưu trữ CSDL gồm 2 bảng như sau :
Sách(Mahang,Tensach,Loáiach,Tacgia,MaNXB)
Nhaxuatban(MaNXB,TenNXB,DiaChi)
Trong đó Manxb là trường liên kết 2 bảng trong cơ sở dữ liệu
Tạo 1 file themsach.php cho phép người dùng sử dụng thêm 1 bản ghi vào CSDL sau đó hiện ra tất cả thôgn tin trong CSDL đó theo mẫu sau :
(Ten truy cập: root, mật khẩu : abc123, tên CSDL: thuvien)

Đây là đề bài và và hình ảnh mình xin hướng dẫn các bạn làm . Bài này sẽ phức tạp hơn bài trước mình làm hướng dẫn các bạn 1 chút về vấn đề kết nối 2 bảng với nhau , nhưng nếu các bạn tập trung vào 1 chút thì sẽ thấy nó cũng ko khác gì bài kia cả. Đầu tiên mình xin hướng dẫn các bạn cần tạo ra cơ sở dữ liệu ở đây mình đã tạo ra 2 bảng cơ sở dữ liệu .
Bảng sách :

Bảng nhà xuất bản

Code lập trình :
Đây là những thứ cần để kết nối đến cơ sở dữ liệu và chuẩn bị cho công đoạn show dữ liệu ra và insert dữ liệu vào bảng.
<?php 
// mysql_query là câu lệnh kết nối đến server chứa data
    $connect = mysql_connect('localhost','root','');
    if(!$connect){ 
        // if này để check xem nó có kết nối được đến data ko
        echo 'không thành công';
    }
    //mysql_select_db dùng để chọn cơ sở dữ liệu trên server 
    $select_db = mysql_select_db('baitest');
    if(!$select_db){

        //Tương tự  cái này để check xem chọn cơ sở dữ liệu có thành công không
        echo 'lỗi rồi';
    }
    mysql_query("set names 'utf8'");
// set này để cài cho sql là ngôn ngữ tiếng việt
?>

Tiếp theo là code để thực hiện các câu truy vấn để insert dữ liệu cũng như show dữ liệu ra ngoài màn hình mình đã có chú thích cho các bạn không hiểu cứ hỏi thoải mái
    $result_all = mysql_query('select * from `sach`,`nhaxuatban` where `sach`.`manxb`=`nhaxuatban`.`manxb`');
     // select này để lấy toàn bộ dữ liệu từ bảng phone để show ra bảng
     // Vì kết quả mình phải lấy dữ liệu từ 2 bảng nên câu truy vấn where này mình cần nối 2 bảng với nhau qua câu where 
    //nối bảng sách với bảng nhà xuất bản theo trường mã nhà xuất bản
    $result_nxb = mysql_query('select * from `nhaxuatban`');
    //select nhà xuất bản đề lấy ra các nhà xuất bản đề đổ ra select option

 //Code thêm dữ liệu
         if(isset($_POST['them'])){
             $masach = $_POST['masach'];
             $tensach = $_POST['tensach'];
             $loaisach = $_POST['loaisach'];
             $tacgia = $_POST['tacgia'];
             $manxb = $_POST['manxb'];
             $string_insert = sprintf('INSERT INTO `sach`( `masach`, `tensach`, `loaisach`, `tacgia`, `manxb`) VALUES ("%s","%s","%s","%s",%d)',$masach,$tensach,$loaisach,$tacgia,$manxb);
             $insert = mysql_query($string_insert);
             if($insert){
                 echo 'Thành công rồi';
                 header("Refresh:0");
             }
             else{
                 echo 'lỗi rồi Mời bạn thêm lại';
             }
         }

Dưới đây là đoạn html để hiển thị được như ảnh mình show ở trên 
<!DOCTYPE html>
 <html lang="en">
 <head>
     <meta charset="UTF-8">
     <title>Bài test</title>
 </head>
 <body>
         <form action="" method="POST">
             <table>
                 <tr>
                     <td>Mã sách</td>
                     <td><input type="text" name="masach"/></td>
                 </tr>
                 <tr>
                     <td>Tên sách</td>
                     <td><input type="text" name="tensach"  /></td>
                 </tr>
                 <tr>
                     <td>Loại sách</td>
                     <td><input type="text" name="loaisach"  /></td>
                 </tr>
                 <tr>
                     <td>Tác Giả</td>
                     <td><input type="text" name="tacgia" /></td>
                 </tr>
                 <tr>
                     <td>Nhà xuất bản</td>
                     <td>
                         <select name="manxb">
                             <?php 
                                 if(isset($result_nxb) && !empty($result_nxb)){
                                     while($row = mysql_fetch_assoc($result_nxb)){
                             ?>
                             <option value="<?php echo $row['manxb'] ?>"><?php echo $row['tennxb'] ?></option>
                             <?php
                                 }
                                 }
                              ?>
                         </select>
                     </td>
                 </tr>
                 <tr>
                    <td><input type="submit" name="them" value="Thêm" /></td>
                 </tr>
             </table>
         </form>

         <table border="1">
            <tr>
                <td>Mã Sách</td>
                <td>Tên sách</td>
                <td>Loại sách</td>
                <td>Tác Giả</td>
                <td>Nhà xuất bản </td>
                <td>Địa Chỉ</td>
            </tr>
            <?php if(isset($result_all) && !empty($result_all)){
                
                while ($row = mysql_fetch_assoc($result_all)) {
                  
                    ?>

            <tr>
                <td><?php echo $row['masach'] ?></td>
                <td><?php echo $row['tensach'] ?></td>
                <td><?php echo $row['loaisach'] ?></td>
                <td><?php echo $row['tacgia'] ?></td>
                <td><?php echo $row['tennxb'] ?></td>
                <td><?php echo $row['diachi'] ?></td>
            </tr>
            <?php
                }
            } ?>
         </table>

     
 </body>
 </html>

Có vấn đề gì các bạn cứ comment ngay ở dưới mình sẽ trả lời ngay :D
À có đề nào cứ inbox cho mình sẽ làm gấp cho các bạn và hướng dẫn luôn :D

: kiến thức website,

Chữa đề kiểm tra thiết kế website Đại học Thương Mại VCU | 7140 người xem | | Rating: 4.25
TIN TỨC KHÁC
Chữa đề thi mã số 9 Triển khai và thiết kế website VCU
Tạo live chat trực tuyến cho website
Hướng dẫn cài đặt Plugin Seo Auto Links chèn link từ khóa
Hướng dẫn đưa bản đồ Google Maps lên trang website

Sự hài lòng của khách hàng

chính là thành công lớn nhất của chúng tôi

HOTLINE : 0984 510 136

Zalo : Hotline